[SK]

Robert Polansky svoj výtvarný program a umelecké ambície cieľavedome budoval a buduje nielen na teoretickej úrovni. Získané znalosti a skúsenosti formuluje v rôznych námetoch i výtvarných technikách. Doménou jeho súčasnej tvorby sú akryly a konceptuálne umenie.
Je známe, že od umenia sa očakáva sústavná inovácia a istá originálnosť, ktoré sú spolu s pochopením umelcových zámerov a špecifikovaných námetov faktormi konkurujúcimi šíreniu trhového, skomercializovaného umenia.
Polansky prostredníctvom svojich artefaktov, v ktorých využíva rozmanitosť techník, materiálov, námetov a zámerov, vyzdvihuje individuálnu subjektívnosť. V jeho tvorbe možno zaznamenať viacznačnosť, tajuplnosť, prekrývanie a asociatívne prepájanie zjavných i skrytých významov – intelektuálny, zmyslový, výtvarný hedonizmus. Avšak tieto vlastnosti umelcovej maľby musí vnímateľ diela dokázať objaviť, pretože na prvý pohľad nie sú čitateľné a vypovedateľné. Hľadať myšlienku a podstatu umeleckej výpovede. Vnímateľ môže dešifrovať v jeho diele ponúknuté: či v črtách ľudskej tváre, v civilistických sujetoch nachádzať vlastnú intímnu individualitu v sivom a mnohotvárnom spektre davových situácií predimenzovaných sídlisk, nájsť seba, „svoje výpovede“ a on ich ponúka. Archetypom, bodom, čiarou, ready madom. V jeho dielach sa odráža abstraktné i expresívne. Možno konštatovať, že za zdanlivo jednoduchým námetom sa skrýva osobnosť autora a odkrývaním výtvarných i mimovýtvarných významov kompozícií treba uvažovať o jeho vzťahu k svetu a o jeho individuálnej hierarchii hodnôt – sú pozitívne. Robert Polansky vo svojich dielach vraví o subjektívnom prežití duchovnej i materiálnej podstaty bytia, zdanlivo jednoduchých, ale vypovedajúcich o objektívnych zákonitostiach princípov harmónie. Autor kladie vo svojich prácach veľký dôraz na farebnosť – kontrastnú, výbušnú, ale súčasne citlivo vyváženú v tom-ktorom námete. Keď chceme poňať kompozíciu diela „minimalisticky“, začíname vnímať priestor – nekonečna a súčasne detailu, ktorý nás vtiahne do motívu a sujetu vyrieknutého autorom.

Kto je Robert Polansky?
* 1959, Kremnica
V 70. a 80. rokoch 20. storočia vstupuje ako mladý adept umenia na slovenskú výtvarnú scénu. V týchto rokoch sa stretáva a komunikuje s viacerými konceptuálnymi umelcami. Autor sa umelecky angažuje popri významnom konceptuálnom umelcovi akad. mal. Petrovi Bartošovi. Polansky výtvarne pôsobí v tejto umeleckej a výtvarnej atmosfére v období normalizácie slovenského výtvarného umenia. Všetci tí, ktorí sa odklonili od „oficiálneho socialistického umenia“, boli jednoducho odpísaní zo slovenskej výtvarnej scény. Polansky sa priklonil k týmto disidentom, ktorí už dnes patria k najrelevantnejším osobnostiam slovenskej výtvarnej scény.
Polansky v roku 1992 začal podnikať v oblasti grafického dizajnu. O čo sa vo svojej tvorbe opiera? Vraví sám: „O svoju vlastnú skúsenosť, pozorovanie a sústavné analyzovanie.“ Autor vystavuje na Slovensku i v zahraničí. Žije a tvorí v Bratislave.

PhDr. Marta Hučková - kurátorka[EN]

Robert Polansky has been intentionally building his fine arts programe and artistic ambitions not only on the theoretical level. The knowledge and experience he has learnt was formulated by him in various topics and artistic techniques. The domain of his art production at the moment are acrylic paintings and conceptual art.
Itis well-known that one expects from art permanent innovation and certain originality which together with understanding of the artist‘s intentions and specified subjects are factors competing with dissemination of market-aimed commercial art.
Polansky with the help of his artifacts, in which he uses variety of techniques, materials, topics and goals, he highlights individual subjectivity. In his works one can record ambiguities, mysteriousness, overlapping and associative interconnection of apparent and hidden meanings – intellectual as well as sensual hedonism. However, these features of this artist‘s paintings must be recognized by the viewer since they are not legible and communicable on the first sight. One must look for the idea and essence of the artist‘s message. The viewer can decipher what is offered in his oeuvre. He can look for and find one‘s own intimate individuality in the features of a human face or in a grey and multifaceted spectrum of the crowd situations of overpopulated urban quarters filled with blocks of flats. One has to find one‘s own self, „one‘s own messages“ and that is what Polansky offers. With the help of the archetype, point, line or ready made. In his works there is reflected the abstract and the expressive. One can state that behind the seemingly simple topic there is hidden its creator‘s personality. By uncovering artistic and extraartistic meanings of compositons one can think about his attitude to the world and on his individual hierarchy of values – they are positive.
Robert Polansky in his works narrates about subjective experiencing of spiritual and material essence of being, which is seemingly simple, but which tells us much about objective principles of harmony.The author puts a great emphasis on colourfulness – which is contrastive and explosive but simultaneously sensitively balanced in this or that theme. When we want to conceive the composition of his work of art in a „minimalistic“ way, we start to perceive space – the space of the infinite and at the same time of the detail which draws us into the chosen theme and sujet expressed by its author.

Who is Robert Polansky?
* Born 1959, Kremnica, Slovak Republic
In 1970s and 1980s he enters as a young adept of art the Slovak scene of fine art. In this period he encounters and communicates with several conceptual artists. The author is artistically committed at the side of the imortant conceptual artist Peter Bartos. Polansky is artistically fruitful in this bohemian and artistic atmosphere in the period of politically strict Socialism called „normalization“, which controlled also the sphere of fine arts. All those who diverted from the „officiáan socialistic art“, were simply written off from the Slovak fine arts scene. Polansky inclined towards these dissidents, who today belong to the most relevant personalities of the Slovak fine art scene.
Polansky started to be active as an entrepreneur in 1992 in the field of graphical design. What is the basis on which he supports his art? He himself says: „On my own experience, on observation and permanent analysing things.“ This author exhibits his works in Slovakia and abroad. He lives in Bratislava where he produces his art works.

Marta Huckova - curator[D]

Robert Polansky hat sein künstlerisches Programm im Bereich der bildenden Kunst und seine künstlerischen Ambitionen nicht nur auf theoretischer Ebene gezielt und intensiv ausgebaut. Er formuliert seine erworbenen Kenntnisse und Erfahrungen in verschiedenen Themen und Kunsttechniken. Die Domäne seiner aktuellen Arbeit sind Acryl und Konzeptuelle Kunst.
Es ist bekannt, dass Kunst eine kontinuierliche Innovation und eine gewisse Originalität erwartet, die zusammen mit dem Verständnis der Absichten des Künstlers und der spezifizierten Fabeln im Wettbewerb mit der Verbreitung marktbasierter, kommerzialisierter Kunst stehen.
Polansky betont die individuelle Subjektivität durch seine Artefakte, die eine Vielzahl von Techniken, Materialien, Ideen und Absichten nutzen. Seine Arbeit umfasst Ambiguität, Mysterium, Überlappung und assoziative Verbindung von offensichtlichen und versteckten Bedeutungen – intellektuellen, sinnlichen, künstlerischen Hedonismus. Diese Qualitäten des Gemäldes des Künstlers müssen jedoch vom Betrachter des Werkes entdeckt werden können, da sie auf den ersten Blick nicht lesbar und aussagekräftig sind. Es müssen die Idee und das Wesen der künstlerischen Aussage gesucht werden. Der Betrachter kann in seinen angebotenen Arbeiten entziffern: ob in den Zügen des menschlichen Gesichts, in zivilen Netzwerken, seine eigene intime Individualität in dem grauen und vielfältigen Spektrum von Menschenmengen-Situationen übergroßer Wohnsiedlungen sich selbst, "sein Zeugnis" zu finden sind, und er bietet diese an. Mittels Archetyp, Punkt, Linie, Ready Made. Seine Werke reflektieren sowohl das Abstrakte als auch das Expressive. Man kann feststellen, dass das scheinbar einfache Thema die Persönlichkeit des Autors verbirgt und durch die Enthüllung der künstlerischen und nicht-künstlerischen Bedeutung der Kompositionen sein Verhältnis zur Welt und seine individuelle Hierarchie von Werten in Erscheinung treten – sie sind positiv. Robert Polansky spricht in seinen Werken vom subjektiven Überleben der geistigen und materiellen Natur des Seins, über scheinbar einfache, aber aussagekräftige objektive Gesetze der Prinzipien der Harmonie. Der Autor legt in seinen Arbeiten großen Wert auf kontrastreiche, explosive und zugleich sensibel ausgewogene Farben. Wenn wir die Komposition des Werkes "minimalistisch" konzipieren wollen, beginnen wir, den Raum wahrzunehmen – die Unendlichkeiten und gleichzeitig das Detail, das uns in das vom Autor gesprochene Motiv und Sujet hineinzieht.

Wer ist Robert Polansky?
* 1959, Kremnica
In den 1970er und 1980er Jahren trat er als junger Kunstadept in die slowakische Kunstszene ein. In diesen Jahren lernt er verschiedene konzeptuelle Künstler kennen und kommuniziert mit ihnen. Der Künstler engagiert sich neben dem bedeutenden konzeptuellen Künstler, dem akad. Maler Peter Bartoš. Polansky arbeitet in dieser künstlerischen und künstlerischen Atmosphäre in der Zeit der Normalisierung der slowakischen Kunst. Alle, die sich von der "offiziellen sozialistischen Kunst" verabschiedeten, wurden einfach von der slowakischen Kunstszene abgeschrieben. Polansky neigte zu diesen Dissidenten, die heute bereits zu den wichtigsten Persönlichkeiten der slowakischen Kunstszene zählen.
Polansky begann im Bereich des Grafikdesign im Jahr 1992 unternehmerisch tätig zu sein. Auf was stützt er sich bei seiner Arbeit? Er sagt: "Auf seine eigene Erfahrungen, Beobachtungen und kontinuierliche Analysen." Der Autor stellt in der Slowakei und im Ausland aus. Er lebt und arbeitet in Bratislava.

Mgr. Marta Hučková - Kuratorin